Halmstad Officierssmäss

Historia

Halmstad garnison

Garnisonen bildades 1906 då Hallands regemente flyttade in i nybyggda kaserner på Göteborgsvägen, detta efter att tidigare varit förlagda i Skedala.

Den 10 oktober 1906 samlades hela regementet i sina nya kaserner. Den 4 maj 1907 högtidlighölls sedan inflyttningen genom en ceremoni.

Officersmässens historia

Officersmässen i regementets kanslihus invigdes hösten 1986. Bakgrunden till invigningen var att Hallands regementes mässar, efter beslut av regementschefen överste 1. Rune Morell, skulle slås samman med anledning av den nya befälsordningen (NBO) som infördes den 1 juni 1983.

Strax efter det att NBO införts lämnades regementsofficersmässen och all mässverksamhet flyttades till dåvarande kompani- och plutonsofficersmässarna, som då låg på Soldathemmets andra våning. Skälet var helt enkelt att regementsofficersmässen var för liten för den nya yrkesofficerskåren.

Regementsofficersmässen hade dittills endast omfattat kanslihusets tredje våning, men före invigningen lade man också beslag på den fjärde våningen, som hyste kontorslokaler, och därmed rymdes hela yrkesofficerskåren. I och med detta stängdes mässen i Soldathemmet.

Till en början bestod regementsofficersmässen endast av tredje våningens norra del. I den södra delen fanns regementschefens tjänsterum, regementsexpeditionen, mässofficerens expedition och ett mottagningsrum. Detta ändrades 1931 då hela våningen blev mäss.

Nästa förändring inträffade i och med Göta luftvärnsregementes flytt till Halmstad 1994. Porträtt, möbler och minnessaker därifrån fick då flyttas in på mässen och Hallands regemente fick ge plats.

En större förändring innebar beslutet att lägga ned Hallands regemente 2000 och Göta luftvärnskår kunde då ta över hela mässen. Riksdagsbeslutet innebar också att det på mässen skulle finnas ”minnesrum” för de förbands traditioner som Luftvärnsregementet och Hallandsgruppen skulle bära. Under denna period byggdes också köksavdelningen ut.

Text av Lars Ahlberg